Quỳnh Châm Cứu

Trung tâm nghiên cứu Acupuncture Châm cứu Hà Nội, Bảo tồn giá trị châm cứu Việt Nam.

Bản tin châm cứu ngày 18 tháng 02

Tứ trụ » Học thuyết âm dương bắt nguồn từ đâu?

Trăng sáng, hơi nóng, hướng lên, mỏng manh, cương cường, vận động đều thuộc phạm trù của dương. Vạn vật có những đặc điểm trên chủ yếu do khí dương tổ thành; ngược lại, đen tối, lãnh đạm, hướng xuống, đậm đặc, mềm yếu, yên tĩnh đều thuộc phạm trù của âm. Vạn vật có những đặc điểm trên chủ  yếu là do khí âm tổ thành.

Vì vậy, giữa khí âm và khí dương có mối quan hệ qua lại, tác động lẫn nhau, là sự hình thành, biến hóa và phát triển của mọi sự vật. như vật, sự biến đổi âm dương là quy luật cơ bản của tự nhiên. Học thuyết âm dương cũng là bộ phận tổ thành quan trọng của thế giới quan.Người thượng cổ đã phát hiện ra quy luật âm dương của tự nhiên, đồng thời cũng lý luạn hoá, hệ thống hóa hình thành lên học thuyết âm dương, cuối cùng được ứng dụng vào các phương diện văn hóa truyền thống. học thuyết âm dương không chỉ là cơ sở lý luận của thuật dự trắc mà về mặt triết học, đông y, kiến trúc cũng đóng vai trò quan trọng.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa, Lý Cư Minh, Quang TuệGiới thiệu

Tôi làm nghề châm cứu cổ truyền.

Các thông tin khác.