Quỳnh Châm Cứu

Trung tâm nghiên cứu Acupuncture Châm cứu Hà Nội, Bảo tồn giá trị châm cứu Việt Nam.

Bản tin châm cứu ngày 22 tháng 02

Đông y » Thủ thái âm phế kinh

Thủ thái âm Phế kinh chủ trị

- “ Nội Kinh” nói rằng: Phế là chức vụ phó tướng, chủ về tiết xuất. Phế là gốc của khí, là chỗ chứa phách , hóa ở lông, xung ở da, là Thái âm trong dương, thông với khí mùa thu.

- Phương Tây màu trắng, thông vào với Phế, khai khiếu ở mũi, tàng tinh với Phế, làm bệnh ở lưng trên. Vị là cay, loài là kinh, súc là ngựa, ứng với bốn mùa. Trên trời thấy sao Thái Bạch, đã biết là bệnh ở da lông, âm là thương, là số 9, mũi là tanh, dịch là nước mũi.

 

- Phương tây sinh táo, táo sinh kim, kim sinh cay, cay sinh Phế, Phế sinh da lông, da lông sinh Thận. Phế chủ mũi, ở trời là táo, ở đát là kim, ở người là da long, ở tạng là Phế, ở tiếng là khóc, ở biến động là ho, ở chí là buồn. Lo buồn hại Phế, vui thắng buồn. Nóng hại da lông. Lạnh thắng nóng,cay hại da lông, đắng thắng cay.

Châm cứu: Lê Văn Sửu


Giới thiệu

Tôi làm nghề châm cứu cổ truyền.

Các thông tin khác.