Tứ trụ
Học thuyết âm dương bắt nguồn từ đâu? "Kinh dịch,".

Học thuyết âm dương bắt nguồn từ đâu?

Trăng sáng, hơi nóng, hướng lên, mỏng manh, cương cường, vận động đều thuộc phạm trù của dương. Vạn vật có những đặc điểm trên chủ yếu do khí dương tổ thành; ngược lại, đen tối, lãnh đạm, hướng xuống, đậm đặc, mềm yếu, yên tĩnh đều thuộc phạm trù của âm. Vạn vật có những đặc điểm trên chủ  yếu là do khí âm tổ thành.

Vì vậy, giữa khí âm và khí dương có mối quan hệ qua lại, tác động lẫn nhau, là sự hình thành, biến hóa và phát triển của mọi sự vật. như vật, sự biến đổi âm dương là quy luật cơ bản của tự nhiên. Học thuyết âm dương cũng là bộ phận tổ thành quan trọng của thế giới quan.Người thượng cổ đã phát hiện ra quy luật âm dương của tự nhiên, đồng thời cũng lý luạn hoá, hệ thống hóa hình thành lên học thuyết âm dương, cuối cùng được ứng dụng vào các phương diện văn hóa truyền thống. học thuyết âm dương không chỉ là cơ sở lý luận của thuật dự trắc mà về mặt triết học, đông y, kiến trúc cũng đóng vai trò quan trọng.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa, Lý Cư Minh, Quang Tuệ

Đặt lịch khám - Đặt lịch điều trị - theo dõi lịch sử và bệnh án Online